برای مشاهده لندازه اصلی روی تصویر کلیک کنید

محصولی بسیار قدرتمند با توان بالای حرارت می باشد که م یتوانید در ادرات و سازمان های بزرگ از این پمپ حرارتی استفاده نمایید. یکی از بارزترین ویژگی های این محصول مصرف کم و بهینه انرژی در قبال بازدهی بالای دستگاه می باشد.

بررسی اجمالی:

Z-Flow HE
TCHVZ 1201÷31631
Cooling capacity: 203.3÷1.627.6 kW
Plus Product
Efficiency range with ESEER at 5.88
33 sizes up to more than 1,600 kW
Wide range of standard equipment Built-in MASTER/SLAVE management

معرفی محصول:

محصولی بسیار قدرتمند با توان بالای حرارت می باشد که م یتوانید در ادرات و سازمان های بزرگ از این پمپ حرارتی استفاده نمایید. یکی از بارزترین ویژگی های این محصول مصرف کم و بهینه انرژی در قبال بازدهی بالای دستگاه می باشد. محصولی بسیار قدرتمند با توان بالای حرارت می باشد که م یتوانید در ادرات و سازمان های بزرگ از این پمپ حرارتی استفاده نمایید. یکی از بارزترین ویژگی های این محصول مصرف کم و بهینه انرژی در قبال بازدهی بالای دستگاه می باشد.محصولی بسیار قدرتمند با توان بالای حرارت می باشد که م یتوانید در ادرات و سازمان های بزرگ از این پمپ حرارتی استفاده نمایید. یکی از بارزترین ویژگی های این محصول مصرف کم و بهینه انرژی در قبال بازدهی بالای دستگاه می باشد.محصولی بسیار قدرتمند با توان بالای حرارت می باشد که م یتوانید در ادرات و سازمان های بزرگ از این پمپ حرارتی استفاده نمایید. یکی از بارزترین ویژگی های این محصول مصرف کم و بهینه انرژی در قبال بازدهی بالای دستگاه می باشد.

محصولی بسیار قدرتمند با توان بالای حرارت می باشد که م یتوانید در ادرات و سازمان های بزرگ از این پمپ حرارتی استفاده نمایید. یکی از بارزترین ویژگی های این محصول مصرف کم و بهینه انرژی در قبال بازدهی بالای دستگاه می باشد. محصولی بسیار قدرتمند با توان بالای حرارت می باشد که م یتوانید در ادرات و سازمان های بزرگ از این پمپ حرارتی استفاده نمایید. یکی از بارزترین ویژگی های این محصول مصرف کم و بهینه انرژی در قبال بازدهی بالای دستگاه می باشد.محصولی بسیار قدرتمند با توان بالای حرارت می باشد که م یتوانید در ادرات و سازمان های بزرگ از این پمپ حرارتی استفاده نمایید. یکی از بارزترین ویژگی های این محصول مصرف کم و بهینه انرژی در قبال بازدهی بالای دستگاه می باشد.محصولی بسیار قدرتمند با توان بالای حرارت می باشد که م یتوانید در ادرات و سازمان های بزرگ از این پمپ حرارتی استفاده نمایید. یکی از بارزترین ویژگی های این محصول مصرف کم و بهینه انرژی در قبال بازدهی بالای دستگاه می باشد.

سایر تصاویر: